Vize a hodnoty

img

Vize a hodnoty naší školy

Jsme školou otevřenou, podporující a inspirující se k inspirování. 
Společně překonáváme překážky a zažíváme úspěchy. 

Pilíře, na kterých v naší škole stavíme, jsou:

 

·       Motivujeme žáky pro celoživotní vzdělávání = seznamujeme je s bohatou škálou učebních strategií

·       Podporujeme logické myšlení, kreativitu, schopnost samostatného či společného řešení problému

·       Rozvíjíme pozitivní vztah ke čtení, rozvíjíme čtenářské strategie vedoucí k přemýšlivému čtení

·       Rozvíjíme respektující komunikaci, ohleduplné chování vůči svému okolí

·       Podporujeme výuku cizích jazyků

·       Věnujeme pozornost a potřebnou péči všem žákům dle jejich potřeb – žákům nadaným, průměrným i žákům vyžadujícím zvýšenou podporu

·       Spolupracujeme s rodiči a s veřejností v rámci mikroregionu

·       Vytváříme bezpečné klima v celé škole, v jednotlivých třídách i ve smíšených studijních skupinách

·       Spolupracujeme v rámci pedagogického sboru i se širší odbornou veřejností, podporujeme profesionální rozvoj pedagogických pracovníků

·       Do hodnocení žáků zapojujeme sebehodnocení i vrstevnické hodnocení

·       Hodnotíme žáky ve vztahu ke konkrétním – předem nastaveným výstupům: 1. – 3. ročník mají strukturované slovní hodnocení; 4. – 9. ročník mají průběžné hodnocení %, pololetní klasifikace známkou doprovázená strukturovaným slovním hodnocením

·       Maximálně podporujeme výchovně vzdělávací i pobytové akce jednotlivých tříd i celé školy

·       Budujeme pevný vztah k přírodě a cestu ke zdravému životnímu stylu

·       Nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit ve spolupráci s dalšími organizacemi mikroregionu