Garantované akce

img
Pro rodiče

Co garantujeme

  • Co je pro nás typické ve vzdělávání

bloková TV, nabídka profitestů v rámci kariérového poradenství, trojstranné třídní schůzky (triády) a individuální konzultace, strukturované slovní hodnocení – sebehodnocení žáků – hovory o přístupu žáka k učení, zpětná vazba žáků na práci učitelů, finský preventivní program KiVa, podpora nadaných, talentovaných žáků a žáků s nadstandardním zájmem (barevné hodiny a semináře), zodpovědnost za proces učení přenášena na žáky, vyzdvihování pozitiv, učení se z chyb, žákovský parlament, patronáty, recyklohraní

  • Plánované akce

akce Tmel, celoškolní projekt, projekty a soutěže v rámci některých předmětů, Vánoční zpívání, výjezdy do zahraničí (za poznáním, na lyže), Den Země, škola Nanečisto, týden škol v přírodě a školních výletů, Všenorský víceboj,  udělení plakety J. Kubálka, příprava na budoucí povolání (úřad práce, Schola Pragensis atp.)

  • Primární prevence

KiVa (finský preventivní program, jehož cílem je bezpečné klima ve škole, komunikace v kolektivu, emoce, role v životě, odlišnosti, respekt), Bezoblačno, digitální a mediální gramotnost (v rámci hodin informatiky a českého jazyka)