Školní poradenské pracoviště

img
Základní škola

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence

Mgr. Lenka Bělohlávková

Email: belohlavkova@skolavsenory.cz

Metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.

 

Výchovný poradce

PhDr. Dagmar Olbrich

Email: olbrich@skolavsenory.cz 

Výchovný poradce se věnuje zejména kariérovému poradenství, u vycházejících žáků zajišťuje předprofesní přípravu, organizuje exkurze do škol či do firem. Zajišťuje přijímací řízení na střední školy. Průběžně eviduje dokumentaci problémových žáků, svolává a řídí výchovné komise, spolupracuje s rodiči, sociálním odborem, soudy, mediační a probační službou a lékaři. Zvyšuje všeobecnou informovanost v oblasti svého působení mezi rodiči, učiteli a žáky. Koordinuje činnost s metodikem prevence, školním psychologem a speciálním pedagogem.

 

Speciální pedagog

Mgr. Kristina Konečná

Email: konecna@skolavsenory.cz 

Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry. Může poskytovat další speciální pedagogické služby.

 

Školní psychlog

Mgr. Jana Pelinka Doksanská

e-mail:  doksanska25@gmail.com

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Ombudsman dětem – více informací zde.