Charakteristika školy

img
O škole

Charakteristika školy

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

 Naše škola je rodinná, všichni se známe, a proto je pro děti bezpečná. Vznikla 1. července 2010 spojením mateřské školy a základní školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo roku 2011 škole čestný název Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory. Spolu s novým názvem škola začala pro svou identifikaci používat nové logo, jehož autorkou je bývalá žákyně školy Kateřina Králová.

Josef Kubálek (1876–1968) v obci Všenory prožil většinu života a vytvořil zde i část svého obsáhlého díla, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a Pedagogickém muzeu J. A. Komenského. Ve své učitelské i vědecké práci se zaměřil na didaktiku čtení a stal se všeobecně
uznávaným odborníkem a profesorem pražského učitelského ústavu. Z jeho slabikářů a početnic „U nás“ se za první republiky učily statisíce žáků v celém Československu. Budoucí učitelé se připravovali podle Kubálkových didaktik. Z němčiny přeložil základní díla moderní pedagogiky a psychologie. Vrcholem jeho odborné práce je pak spoluautorství Pedagogické encyklopedie (1938–1940).

Celková kapacita školy stanovená rejstříkem škol je 280 žáků. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky v 1. až 9. postupném ročníku.  Vyučuje se ve třech od sebe oddělených budovách. První stupeň je v budově ze 70. let (ulice U Hřiště) a jedna třída v menší budově v ulici Karla Majera 93, budova 2. stupně je z roku 1936 (ulice Karla Majera 370). V těchto budovách základní školy je celkem 14 učeben, sborovny a školní jídelna. U budovy prvního stupně je malé hřiště, v budově se nachází tělocvičný sál. Vedle budovy druhého stupně je polyfunkční sportovní hřiště a zahrada se zastřešeným pódiem.

Škola je vybavena základním nábytkem, pomůckami a učebnicemi. K dispozici je žákovská knihovna. Vše je průběžně doplňováno dle finančních možností. Učebny jsou vybaveny počítači a dataprojektory. Ve škole fungují mobilní počítačové učebny, které jsou vybaveny notebooky s myšmi a umožňují využití digitálního zařízení ve všech učebnách. Učitelé mají další počítače ve sborovnách, kde jsou i kopírovací přístroje, skenery a tiskárny. Třídní učitelé mají notebooky. Všechny počítače ve škole jsou napojeny na internet.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, třídní učitelé, učitelé odborných předmětů, asistentky pedagoga a vychovatelky školní družiny, výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, metodik minimální prevence, koordinátor EVVO. Sbor je smíšený s převahou žen, věkově pestrý. Vyučující se průběžně vzdělávají v odborných seminářích a kurzech. Hlavními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů, metody kooperativního vyučování, práce s výpočetní a komunikační technikou.

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Kromě žáků ze Všenor tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí. Ve škole se mohou vzdělávat i děti cizích státních příslušníků. Máme zkušenosti s integrací žáků se speciálními poruchami učení i žáků s jiným zdravotním postižením.  Na základě doporučení školského poradenského pracoviště mají integrovaní žáci vypracován vlastní individuální vzdělávací plán, pokud je potřeba mají i svého asistenta. Do školy pravidelně dochází speciální pedagog a školní psycholog.

PROJEKTY

Během školního roku zařazujeme projektové vyučování jako součást výuky jednotlivých předmětů a také mezipředmětové projekty. Každý rok se realizuje jeden společný celoškolní projekt.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Získáním čestného názvu se podařilo škole navázat spojení s vnučkami Josefa Kubálka profesorkou Světlou Vackovou žijící v Praze a profesorkou Vendulkou Kubálkovou z Miami na Floridě v USA. Spolupráce s ní otevřela cestu k pravidelným kontaktům žáků i učitelů s cizojazyčným prostředím a škola od té doby nabízí i možnost poznávacích pobytů v zahraničí.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Usilujeme o otevřenou komunikaci mezi učiteli a rodiči a o udržení atmosféry důvěry. Rodiče mohou navštívit školu i školku kdykoliv po domluvě s vyučujícím. Škola má své vlastní webové stránky www. skolavsenory.cz. Zde uveřejněné informace jsou pravidelně aktualizovány.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 1 § 167 a §168 je zřízena Školská rada. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pracovníky školy. Spolupráce s rodiči se opírá o práci Školské rady, snahu o maximální informovanost a otevřenost a řešení jakýchkoliv problémů dětí. Škola pravidelně organizuje akce pro rodiče i širší veřejnost např. Benefiční zábavné odpoledne, Vánoční zpívání, Zahradní slavnost.