O školce

Charakteristika

Naše mateřská škola se nachází v klidné vilové části obce Všenory, ve staré patrové vile rodinného typu. Tato vila byla postavena v roce 1923, a s ohledem na své stáří vyžaduje mnoho rozsáhlých oprav a úprav vnitřního rázu.

Mateřská škola je umístěna v malebném údolí řeky Berounky s mnoha možnostmi přirozeného a pevného sepětí s přírodou. Nabízejí se zde podmínky k rozvíjení dětské osobnosti ve všech směrech. Estetika přírodního prostředí a složení pedagogického sboru pedagogických pracovnic s odborným vzděláním zaměřeným na předškolní vzdělávání, jsou základním pilířem pro zaměření výchovy a vzdělávání k rozvíjení estetického cítění a vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí.

Na základě těchto skutečností jsme vytvořily vlastní Školní vzdělávací program.

 

,,TAJEMSTVÍ STARÉHO DUBU“

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  

Od 1. 9. 2020 naše MŠ zahájila vzdělávací program Začít spolu.

Tento program stojí na přesvědčení, že děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své činnosti – hře celým srdcem. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt, důvěru, orientaci na vnitřní aktivitu, vlastní prožitky a zkušenosti.

Program podporuje spolupráci s rodinou.

Prostředí třídy je uspořádáno tak, aby v ní byl prostor rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto části nazýváme centra aktivit.

Jsou to pracovní koutky, které umožňují tvůrčí práci jednotlivcům i skupince dětí. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, rozhodovat se a jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci.

Pro děti dvouleté je prostředí upraveno tak, aby měly prostor pro pohyb a hru. Režim dne respektuje jejich potřeby.

Dětem nadaným je poskytováno v jednotlivých centrech dostatek podnětů, aby mohly své nadání uplatnit a rozvíjet.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme individuální přístup a volíme vhodné metody.

Tato centra jsou funkčně a esteticky vybavena dostupnými pomůckami.

Hlavní cíle programu:

o   Vnímat změny, učit se je přijímat a vyrovnávat se s nimi

o   Vést děti k samostatnosti a tvořivosti

o   Učit se kriticky myslet, řešit problémy

o   Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

o   Vést děti k zodpovědnosti vůči společenství, Zemi a k prostředí, ve kterém žijí

o   Dávat dětem příležitost učit se různými způsoby (vařením, kreslením, pozorováním, objevováním, hudbou,…)