O školce

Den dítěte v MŠ

Denní program dětí v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu výchovné práce pro předškolní vzdělávání, z koncepce školy, věkových a vývojových zvláštností dětí a jejich potřeb. Plně respektuje biorytmus a náročnost prováděných činností. Je obměnitelný v mezích možností, v souvislosti s momentální situací na škole, ve třídách, s klimatickými podmínkami a počasím. 

Provoz mateřské školy:

pondělí – pátek       od 6:30 do 17:00 hod (hlavní budova)
                              od 7:00 do 17:00 hod (třída v budově ZŠ)

Při příchodu i při odchodu se dítě pozdraví společně s učitelkou podáním ruky.

Ranní úkol: Na děti společně s rodiči čeká krátký úkol, jehož cílem je ulehčit dětem vstup do třídy.

Ranní blok: Individuální výběr her a hraček v centrech aktivit, nabídka činností učitelkou, práce ve skupinkách i individuálně.

HygienaDle individuálních potřeb dítěte.

Svačina: Hygiena před svačinou – mytí rukou – chlapci a děvčata chodí zvlášť. Děti jsou vedeny k samostatnosti a samoobsluze. Samy si chystají prostírání, po jídle si samy uklidí. Dodržujeme kulturu stolování a návyků.

Ranní kruh: Po svačině se děti scházejí ve společném kruhu, jehož cílem je seznámit se s tématem dne. 

Pohybová chvilka: Jsou zde zařazeny zdravotní cviky, pohybové hry nebo jiné pohybové činnosti

Centra aktivit: Tato centra stimulují ke hře a k práci, a motivují děti k tomu, aby si hrály a pracovaly dle vlastního výběru.

Hodnotící kruh: Po ukončení činností se děti sejdou v kruhu a zhodnotí, jak se jim v centrech pracovalo, co je zaujalo, co

se naučily nebo co nového objevily. 

Pobyt venku: Pobyt probíhá na školní zahradě nebo formou vycházek, které jsou spojené s tématem dne. Dbáme na bezpečnostní zásady a pravidla.

Oběd: Dbáme na dodržování kultury stolování, návyků a správné držení příboru. Naším cílem je, aby doba oběda byla příjemnou součástí dne.

Hygiena po obědě: Mytí úst a rukou.

OdpočinekDěti se ukládají k odpočinku ve všech třídách. Je využíváno čtení či poslech pohádek nebo příběhů. Děti, které neusnou, se mohou věnovat klidovým

činnostem. Každý vstává podle vlastní potřeby.

Odpolední svačina: Hygiena před svačinou – mytí rukou – chlapci a děvčata chodí zvlášť. Děti jsou vedeny k samostatnosti a samoobsluze. Samy si chystají prostírání, po jídle si samy uklidí. Dodržujeme kulturu stolování a návyků.

Odpolední blok: Spontánní a volné hry dětí dle vlastního výběru na třídách nebo pobyt na školní zahradě a volné hry v souvislosti s počasím. Vyzvedávání dětí zákonnými zástupci či písemně pověřenou osobou.