Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – „Šablony“

img

 

 

Naše škola byla v letech 2017 – 2019 podpořena v rámci výzvy č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I – méně rozvinuté regiony“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020.

Projekt „Šablony pro Všenory“ byl zaměřen na témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt byl realizován v ZŠ a MŠ.

 

 

V letech 2019 – 2022 je škola podpořena v rámci výzvy č. 02_18_063 – „Šablony II – mimo hlavní město Praha“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt „Šablony pro Všenory II.“ byl zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu společného vzdělávání. Dále na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Podpořeny byly i extrakurikulární/rozvojové aktivity, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Tento projekt byl realizován v ZŠ, MŠ a ŠD.

 

 

0d roku 2022 je škola podpořena v rámci výzvy č. 02_20_080 „Šablony III – mimo hlavní město Praha“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Z projektu „Šablony pro Všenory III.“ je financována činnost speciálního školního pedagoga pro integraci dětí a žáků do vzdělávání a projektové dny, které podporují rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) dětí a žáků. Tento projekt je realizován v ZŠ a MŠ.